Do ดูเมืองให้เห็น EP 24 โครงการช่วยเหลือครอบครัวยากจนฯ

Doดูเมืองให้เห็น EP 24 โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวยากจน คนไร้ที่พึ่ง และผู้ด้อยโอกาส