Big Cleaning บขส. รับมือคลายล็อก ป้องกันโควิด 19

จากความร่วมมือร่วมใจของชาวอุดรธานี ทำให้เรากำลังเข้าสู่ช่วงเวลาของการคลายล็อกมาตรการในหลาย ๆ ด้าน แน่นอนว่า สถานีขนส่ง เป็นอีกสถานที่สำคัญที่จะมีผู้เข้าใช้บริการเพิ่มขึ้น เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคมที่ผ่านมา เทศบาลนครอุดรธานี นำโดยนายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จึงได้เข้าร่วม
Big cleaning ทำความสะอาดบริเวณสถานีขนส่งแห่งที่ 1 จังหวัดอุดรธานี (บขส.เก่า) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและรองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชนที่จะเพิ่มขึ้นหลังการคลายล็อกตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 โดยมีการล้างพื้นถนน ทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อ พื้นผิวสัมผัสต่าง ๆ เช่น ราวจับในอาคาร เสา เก้าอี้
โดย Big cleaning ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง เทศบาลนครอุดรธานี กรมคุมประพฤติ
ศูนย์อนามัยแห่งที่ 8 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี และประชาชนจิตอาสา รวมทั้งมีการแสดงสร้างสีสัน
และกำลังใจให้ผู้เข้าร่วมจากน้อง ๆ สมาชิก ศูนย์ TO BE NUMBER ONE อีกด้วย

#นครอุดรmovement