EP4 UDON NEXT "ก้าวสู่ความเป็นมหานคร"

UDON NEXT ""ก้าวสู่ความเป็นมหานคร" โดย ดร.อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ

 งานสนทนา "UDON NEXT" ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน
วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุม มณฑาทิพย์ ฮอลล์