EP2 UDON NEXT "เมืองอัจฉริยะ.. ใครอัจฉริยะ"

UDON NEXT "เมืองอัจฉริยะ.. ใครอัจฉริยะ" โดย ศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย สุมาลี

 งานสนทนา "UDON NEXT" ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน
วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุม มณฑาทิพย์ ฮอลล์