EP1 UDON NEXT (ถ้า) เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน

UDON NEXT "(ถ้า) เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน" โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย

 งานสนทนา "UDON NEXT" ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน
วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุม มณฑาทิพย์ ฮอลล์