15 สิงหาคม 2562 ประกาศหยุดให้บริการด้านการทะเบียนและบัตร

ด้วยกรมการปกครอง จะทำการปรับเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ ตามโครงการจัดทำระบบ การให้บริการประชาชน ทางด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ทดแทนระบบเดิม

ดังนั้น จึงประกาศหยุดให้บริการด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน เทศบาลนครอุดรธานี ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เป็นเวลา 1 วัน ตั้งแต่เวลา 11.30 – 16.30 น.

โดยสามารถรับบริการได้ ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ 2 (สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี)