โครงการอบรมเพื่อป้องกันและบำบัดผู้ติดบุหรี่ สุราและยาเสพติดฯ

วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อป้องกันและบำบัดผู้ติดบุหรี่ สุราและยาเสพติดในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ปี 2562 ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึก สร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาบุหรี่ สุราและยาเสพติดสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนและประชาชนในชุมชน สร้างเครือข่ายการป้องกันและบำบัดผู้ติดบุหรี่ สุราและยาเสพติด เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการติดสารเสพติด บุหรี่และสุรา ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี เรือนจำกลางอุดรธานี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี โดยผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย เยาวชน อสม. นักเรียน นักศึกษาทั้งในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี สังกัดกรมอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานเขตมัธยมศึกษาอุดรธานีเขต 20 สังกัดอุดมศึกษาที่ศึกษาอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุดรธานี และผุ้ถูกคุมประพฤติจำนวน 400 คน