โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นฯ

         วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา เทศบาลนครอุดรธานี นายตระกูล มณีกานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เทศบาลนครอุดรธานี 

         ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 ฉบับใหม่ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ประกอบกับ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณการร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี 

         จึงได้จัดทำโครงการขึ้นเพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการที่ดี มีการสนับสนุนทั้งองค์ความรู้การประชุมสัมมนา การศึกษาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และนำมาปรับประยุกต์ใช้ตามบริบทของหน่วยงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมวันนี้ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ คณะอนุกรรมการดำเนินงานและคณะทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพและรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกและงานผู้สูงอายุ จำนวน 130 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี , ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 8 อุดรธานี โดยจัดให้มีการอบรมในระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2562 และศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2562 ณ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดจันทบุรี