โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหารฯ

วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี นายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานสถาธนานุบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลนครอุดรธานี หลักสูตร "กลยุทธ์การเพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพ ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครอุดรธานี"

         เนื่องด้วยสมาชิกสภาเทศบาลมีบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 กำหนดอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ของตนเองนั้นเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ทั้งในบทบาทของสมาชิกสภาเทศบาลและบทบาทของตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลในการพัฒนท้องถิ่นแล้วสภาท้องถิ่นยังเป็นองค์กรศูนย์รวมของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการสะท้อนสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและความคิดเห็นของตนเองในฐานะ "ตัวแทน" ของประชาชนท้องถิ่นไปยังฝ่ายบริหารเพื่อให้ฝ่ายบริหาร ได้ริเริ่มดำเนินโครงการอันเป็นการแก้ไขปัญหาและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นต่อไป สำนักปลัด เทศบาลนครอุดรธนี จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวพร้อมจัดให้มีโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานสถานธนานุบาลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลนครอุดรธานี หลักสูตร "กลยุทธ์การเพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพ ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครอุดรธานี" โดยมีการอบรมใน ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2562