ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านม่วงสว่างสามัคคีต้อนรับคณะกรรมการ

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านม่วงสว่างสามัคคี นางวราพร ศิริประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก นำโดย นางประภัสสร ศรีรักษา ประธานคณะกรรมการ สมศ. พร้อมคณะกรรมการ ทั้ง 2 ท่าน ในการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านม่วงสว่างสามัคคี ประจำปีการศึกษา 2561 ในการประเมินครั้งนี้ ได้แบ่งออกเป็น 23 มาตรฐาน ใน 3 ด้าน ได้แก่
1. มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา
2. มาตรฐานด้านขบวนการทางการศึกษา
3. มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา