วิสัยทัศน์

“นครอุดรธานีน่าอยู่อาศัย
ร่วมใจพัฒนา ศูนย์การค้าการลงทุน
บริการด้วยหลักธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม
น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”