ลักษณะภูมิประเทศ

         เทศบาล นครอุดรธานี ตั้งอยู่บนที่ราบสูงเหนือจากระดับน้ำทะเลประมาณ 175 เมตร จากกรุงเทพมหานคร 562 กิโลเมตร มีทางหลวงหมายเลข 2 ตัดผ่าน สภาพพื้นที่ในตัวเมืองเป็นแอ่งลาดจากทางทิศใต้ไปทางทิศเหนือ มีทางน้ำธรรมชาติที่สำคัญ 2 สายคือ ห้วยหมากแข้ง และห้วยมั่ง ห้วยทั้ง 2 เป็นเส้นทางระบายน้ำธรรมชาติออกจากตัวเมือง นอกจากนี้ภายในเขตเทศบาลยังมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ 2 แห่ง สำหรับใช้ในการผลิตน้ำประปา และเป็นแหล่งน้ำสำรองน้ำใช้ คือ หนองประจักษ์ศิลปาคมและหนองสิม