รางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ (เทศบาลขนาดใหญ่) ปี 2559

         การประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองสู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้เทศบาลนำแนวคิดและเกณฑ์การประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนไปปฏิบัติใช้ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเทศบาลนครอุดรธานี รับรางวัลชนะเลิศ “เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2559” ประเภทเทศบาลขนาดใหญ่