รางวัลที่ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี 2559

รางวัลที่ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ขนาดใหญ่ ประเภททั่วไป จากสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่  อปท. สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เงินรางวัล  6,000,000  บาท “นวัตกรรม  ระบบบริการสาธารณสุขครบวงจรสู่เมืองแห่งสุขภาพ” ( Healthy City)