รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่

         รางวัลที่ 1 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ.2559” ประเภททั่วไป จากสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับในปี 2559