รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2559

รับใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลพระปกเกล้า  ประจำปี   2559  เมื่อวันที่  6  พฤศจิกายน  2559   ณ  ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ