รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ดีเด่น

รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ ด้านบริหารจัดการและพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด ผู้ติดยาเสพติด