รางวัลการบริการภาครัฐแห่งชาติ ระดับดีเด่น ประจำปี 2559

รางวัลการบริการภาครัฐแห่งชาติ ระดับดีเด่น ประจำปี 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) รับรางวัลเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร