ยุทธศาสตร์

นายกเทศมนตรีนครอุดรธานีได้แถลงนโยบายการบริหารงาน 10 ประการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคทั่วถึงทุกชุมชน
2. ส่งเสริมสวัสดิการพื้นฐานทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
3. การจราจรคล่องตัว สะดวกและปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
4. เพิ่มศักยภาพในการบริหารด้านการคลัง ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน
5. พัฒนาคุณภาพการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี วัฒนธรรม การกีฬา รองรับประชาคมอาเซียน
6. สนับสนุนการมีส่วนร่วมจากประชาชนและทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพองค์กรให้เข้มแข็ง
7. พัฒนามาตรฐานการเสริมสร้างสุขอนามัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต ครอบครัวอบอุ่น
8. ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
9. พัฒนาระบบบริหารงานโดยเน้นให้เกิดธรรมาภิบาลและบริการที่ทันสมัย
10. สนับสนุนพลังสังคมและพลังชุมชน สร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งและดำเนินมาตรการต่อต้านสารเสพติดทุกประเภท