พันธกิจ

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี จึงกําหนดพันธกิจหลักการพัฒนาไว้ ดังนี้

(1) พัฒนาระบบบริการพื้นฐานที่สะดวก สบายพอเพียง ได้มาตรฐาน

(2) อนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมืองให้มีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

(3) สร้างความมั่นคงทาง เศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(4) เสริมสร้างอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น และอํานวยความสะดวกเพื่อการค้า การลงทุน

(5) เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล

(6) การบูรณาการงานพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแบบประชารัฐ