ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ประกอบกิจการโรงแรมเพื่อทราบ

ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ประกอบกิจการโรงแรมเพื่อทราบ แจ้งผู้ประกอบกิจการโรงแรมที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ตามคำสั่ง คสช. ที่ 6/2562 ลว. 12 มิ.ย. 2562 ให้ยื่นเอกสารแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายในวันที่ 9 กันยายน 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง สำนักการช่าง โทร. 042-325176-85 ต่อ 6111

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่เว็บไซต์ : https://bit.ly/2zbnquj

หนังสือแจ้งตามประกาศกระทรวงมหาไทย.pdf
คำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ.PDF
กฎกระทรวง กำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม 2559.pdf
กฎกระทรวง กำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม 2561.PDF