ประชากร

         ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 130,695 คน เป็นชาย 63,585 คน เป็นหญิง 67,110 คน จำนวนครัวเรือน 59,292 ครัวเรือน ความหนาแน่นประชากร 2,740 คน/ตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560) ชุมชนในเขตเทศบาลมีจำนวน 104 ชุมชน