ประกาศถนนคนเดิน เทศบาลนครอุดรธานี

เนื่องจากเทศบาลนครอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมงานถนนเฉลิมฉลองครบรอบ 127 ปี อุดรธานี
ในระหว่างวันที่ 17 - 18 มกราคม 2563 ณ บริเวณถนนเทศาภิบาล

จึงขอเชิญผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ จำหน่ายสินค้าในวันเวลาดังกล่าว
ลงทะเบียนจองล็อก ในวันที่ 16 มกราคม 2563
เวลา 09.30 น. - 12.00 น. ณ บริเวณประตูหลัง สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี
เวลา 13.00 น. - 15.30 น. ณ บริเวณอาคารร้านสะดวกซื้อ ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

ซึ่งกิจกรรมถนนคนเดิน ยังคงเปิดจำหน่ายสินค้าปกติ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน