บทบาทของเทศบาลในการพัฒนาเมือง

         

 

               ในการมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนพัฒนาเทศบาลและขั้นตอนกระบวนการนำแผนไปสู่การปฏิบัติให้ครอบคลุมทุกสาขา ในการพัฒนา ให้เป็นไปตามแนวทางของแผนพัฒนาสมบูรณ์ (Comprehensive Development Plan)และมีการบูรณาการ    (Integration)  ประกอบด้วย5 สาขา ดังนี้ 

          1. สาขาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและลักษณะทางกายภาพ การปรับปรุงพื้นที่และการก่อสร้าง โดยเทศบาลได้เน้นผลงานด้านการพัฒนาการใช้ที่ดินให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมายังขาดการชี้นำการใช้ที่ดินที่มีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาเมืองอย่างไร้ทิศทาง มีการใช้ที่ดินประเภทต่าง ๆ ปะปนกันอย่างไม่เป็นระเบียบ เทศบาลจึงให้ความสำคัญกับการวางผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ การจัดทำผังกายภาพ และการจัดระเบียบชุมชน (Zoning)

          2. สาขาการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ การพัฒนาเมืองในด้านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและสมดุล อันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสวยงามของภูมิทัศน์เมือง สร้างบรรยากาศแห่งความน่าอยู่อาศัยของเมือง มีทรัพยากรธรรมชาติไว้ใช้อย่างไม่รู้หมดสิ้น แนวทางการดำเนินการพัฒนา ได้แก่ การวางแผนระบบขยะมูลฝอย การกำจัดขยะมลพิษทางอากาศ เสียง ขยะอันตราย ฯลฯ

          3. สาขาการพัฒนาสังคม แนวทางการดำเนินการพัฒนา ได้แก่ การดำเนินงานด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ด้อยโอกาสในเขตเมือง การสงเคราะห์คนพิการเด็กสตรีและคนชรา การสนับสนุน โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค โครงการสุขภาพดีถ้วนหน้า การป้องกันและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด กองทุนพัฒนาชุมชนเมือง การจัดทำแผนปฏิบัติการชุมชน การประสานการจัดการ ศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล รวมทั้งการดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนและชุมชนสนใจในกิจกรรมที่ เป็นประโยชน์ มีพลานามัยที่สมบูรณ์ จิตใจงาม ห่างไกลยาเสพติด โดยเทศบาล มีบทบาทสำคัญในการจัดสร้างบำรุงรักษาสวนสาธารณะและสถานที่อำนวยความสะดวก ประชาชน และเยาวชนมาออกกำลังกายร่วมกัน หรือจัดกิจกรรมทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์  จัดกิจกรรมกีฬา

          4. สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจ สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ ให้ดำเนินไปด้วยความเข้มแข็ง มั่นคงและขยายตัวออกไป รองรับการเพิ่มขึ้นของประชากร และวิถีธุรกิจใหม่ๆ โดยมีแนวทางการดำเนินงาน เช่น แผนงานหลักโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดบริการสาธารณะร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Syndicate) การเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการสาธารณะของเทศบาล โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โครงการธนาคารประชาชน  เป็นต้น

          5. สาขาการพัฒนาการเมืองการบริหาร เป็นการพัฒนาให้เทศบาลเป็นสถาบันการปกครองท้องถิ่นในระบอบประชาธิปไตยที่มี ความมั่นคง และมีคุณค่าต่อประชาชน ตลอดจนการปรับปรุงและยกระดับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการ ให้สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โครงการบริการประชาชนโดยไม่หยุดพักกลางวัน การประชาสัมพันธ์ผลการพัฒนาของเทศบาล การส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) โครงการประเทศใสสะอาด การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ให้มีความรู้ความสามารถ และเสริมสร้างประสบการณ์ เพื่อให้สามารถปรับปรุงระบบการให้บริการสาธารณะในพื้นที่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ