นายสุรพล แจ่มวุฒิปรีชา

ชื่อ-นามสกุล:
นายสุรพล แจ่มวุฒิปรีชา

ตำแหน่ง:
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

นโยบาย: -