นายสำเริง สัมฤทธิ์

ชื่อ-นามสกุล: 
นายสำเริง สัมฤทธิ์

ตำแหน่ง: 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

นโยบาย : -