รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี คนที่ 2

ชื่อ-นามสกุล: 
นายสุรศักดิ์ ภักดีไทย

ตำแหน่ง: 
รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี