สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อ-นามสกุล: 
นายชำนาญวิทย์ ศรีสุพล

ตำแหน่ง: 
ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม