นายจีรภัทร กาญจนแก้ว

ชื่อ-นามสกุล: 
นายจีรภัทร กาญจนแก้ว

ตำแหน่ง: 
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นโยบาย: -