รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี คนที่ 3

ชื่อ-นามสกุล: 

นายสุรศักดิ์ ภักดีไทย

ตำแหน่ง: 
รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี