นายกิตติเชษฐ์ ตั้งวิจิตร

ชื่อ-นามสกุล: 
นายกิตติเชษฐ์ ตั้งวิจิตร

ตำแหน่ง: 
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นโยบาย: -