นางสาวชนนิกานต์ เรือนใหม่

ชื่อ-นามสกุล: 
นางสาวชนนิกานต์ เรือนใหม่

ตำแหน่ง: 
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นโยบาย: -