ที่ตั้งเทศบาลนครอุดรธานี

เทศบาลนครอุดรธานี มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

        ทิศเหนือ            ติดต่อกับ อบต.หมูม่น อบต.กุดสระ อบต.สามพร้าว

        ทิศใต้                ติดต่อกับ ทต.บ้านจั่น ทต.นาดี อบต.บ้านจั่น และ อบต.หนองขอนกว้าง

        ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ อบต.หนองนาคำ เทศบาลตำบลหนองบัว

        ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ ทม.หนองสำโรง อบต.เชียงพิณ