โครงการเทศบาลต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต 2562

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครอุดรธานี จัดโครงการเทศบาลต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กิจกรรมการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน และ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เนื่องด้วยในปัจจุบัน การทุจริตคอร์รัปชั่นถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ ซึ่งปัญหานี้ยังไม่มี
ท่าทีว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าประเทศไทย จะ
ก้าวเข้าสู่ความทัสมัยมีระบบการบริหารราชการใหม่ๆแต่ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ยังคงเป็นปัญหาสำคัญลำดับต้นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมากที่จริงแล้วการทุจริตนั่นบีนเรืองใกล้ตัวทุกคนในสังคมมากจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีการ ป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งสตามหลักธรรมาภิบาล ภายในองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
จากการที่เทศบาลนครอุดรธานีได้ดำเนินโครงการเทศบาลต้นแบบด้านการ
ป้องกันการทุจริตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบันและได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีและเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ
ด้านการป้องกันการทุจริต เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และขยายผลไปยังองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ต่อไป

โดยการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ
1.เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน และส่งเสริมความรู้ ความ เข้าใจ ด้านกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่บุคลากรของเทศบาลนครอุดรธานี
2.เพื่อรณรงค์ขยายแนวคิดและสร้างความตระหนักถึงปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อประเทศให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลพนักงานครูเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่
และนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี
ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี จำนวน 120 คน