กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ-นามสกุล: 
นางอาชิรญาณ์ นฤนาทนิธิพัฒน์

ตำแหน่ง: 
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน