คำขวัญเทศบาล

คำขวัญเทศบาล

"เมืองแห่งสุขภาพ เมืองแห่งความปลอดภัย เมืองแห่งการบริการ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต เมืองแห่งการศึกษา ทั้งหมดคือ เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน"