ความเป็นมาเทศบาล

เทศบาลนครอุดรธานี เดิมเป็นเทศบาลเมืองอุดรธานีจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งเทศบาลเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2479 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2479 มีพื้นที่ 5.60 ตารางกิโลเมตร ขยายเขตครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2495 มีพื้นที่ 8.30 ตารางกิโลเมตร ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2536 มีพื้นที่ 47.70 ตารางกิโลเมตร ยกฐานะเป็นเทศบาลนครอุดรธานี ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลนครอุดรธานี พ.ศ. 2538 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2538 ประชากรตามทะเบียนบ้าน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 จำนวนทั้งสิ้น 131,523 คน เป็นชายจำนวน 64,010 คน เป็นหญิงจำนวน 67,513 คน จำนวนครัวเรือน 58,716 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากร 2,976 คน/ตารางกิโลเมตร ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 92,325 คน แยกเป็นชายจำนวน 43,399 คน เป็นหญิง จำนวน 48,926 คน