การอบรมอาชีพ หลักสูตรการเพาะปลูกพืชผักสมุนไพร ไม้ดอกฯ

วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาชุมชนพาสุขมั่นคง ชุมชนพาสุขมั่นคง นายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดการอบรมอาชีพ หลักสูตรการเพาะปลูกพืชผักสมุนไพรไม้ดอกไม้ประดับและการประดิษฐ์กระถางจากวัสดุใช้แล้ว ตามโครงการฝึกอบรมให้แก่ประชาชนในเขตทศบาลนครอุดรธานี ประจำปึงบประมาณ 2562

โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงศ์เพื่อให้ประชาชนที่เข้ารับการอบรมได้รับ ความรู้ ด้านอาชีพการเพาะปลูกพืช ผักสมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับ การนำวัสดุที่ไช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ให้เกิตประโยชน์สามารถนำไปสร้างรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และลดปริมาณขยะ ให้ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในหุมซนอย่างยั่งยืนซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรมากด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์จากสำนักงานเกษตจังหวัดอุดรธนีและสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดรธานี มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วยประชาชนจากชุมชนในเขตทศบาลนครอุดรธานี จำนวน 45 คน