การรับฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติเทศบาล 15 สิงหาคม 2562

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี นายสุพจน์ วงศ์ใหญ่ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดการรับฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุดรธานี เรื่องหลักเกณฑ์การแยกขยะมูลฝอย และ เรื่องการติดตั้งบ่อบำบัดไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
เนื่องจากพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2560 มาตรา 343 (2) กำหนดให้ราชการส่วน
ท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่นกำหนดวิธีแยกเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2562 ข้อ 5 โดยกำหนดให้ราชการ
ส่วนท้องถิ่นต้องรณรงค์สร้างความรับรู้สร้างความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน
การลดปริมาณ และคัดแยกมูลฝอย เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ มีความตระหนักรู้และรับผิดชอบในการจัดการ
มูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดมูลฝอย ซึ่งการคัดแยกมูลฝอยเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้การจัดการมูลฝอยเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชในการรักษาความสะอาดและพัฒนาการจัดการมูลฝอยในพื้นที่ให้สามารถ
แก้ไขปัญหามูลฝอยที่เพิ่มปริมาณสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบันได้อย่างถูกสุขลักษณะพร้อมกับความมีประสิทธิภาพ
และด้วยเทศบาลนครอุดรธานี มีความประสงค์ที่จะตำเนินการตราเทศบัญญัติเทศบาลนครอุดร
ธานี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร โดยเป็นผลมาจากการที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการติดตั้งบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียในอาคาร
ให้มีความเหมาะสมกับสภาพการในปัจจุบัน โดยได้ปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาล เรื่อง การติตตั้งบ่อดักไขมันบำบัด
น้ำเสียในอาคาร พร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการจัดทำเทศบัญญัติฯ รวมทั้ง
สร้างความตระหนักและความรู้แก่ประชาชนในการติดตั้งบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียด้วย
ในการออกข้อกำหนดท้องถิ่นดังกล่าวจึงต้องมีการรับร่วมฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุดรธานี เรื่องหลักเกณฑ์การแยกขยะมูลฝอย และ เรื่องการติดตั้งบ่อบำบัดไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร โดยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อนำความ
คิดเห็นมาสรุปผลและพิจารณาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมก่อนนำเสนอสภาท้องถิ่นและผู้ว่าราชการจังหวัด
ประกอบการพิจารณาเห็นชอบต่อไป