การคมนาคมขนส่ง

         จังหวัด อุดรธานีมีเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศที่สามารถเดินทางได้สะดวก  ทั้งในรูปแบบของการเดินทางของประชาชนและการขนส่งสินค้า  โดยมีเทศบาลนครอุดรธานีเป็นศูนย์กลางของการขนส่งต่าง ๆ

        การคมนาคมทางบก

            1) การคมนาคมทางบก  มีเส้นทางทางรถไฟและทางรถยนต์ สำหรับทางรถไฟมีหลายขบวนด้วยกันและมีปลายทางที่จังหวัดอุดรธานีโดยตรง  และขบวนรถที่ผ่านต่อไปยังจังหวัดหนองคายให้บริการทุกวัน

             เส้นทางรถยนต์มีทางหลวงที่สำคัญ คือ

            ทางหลวงหมายเลข 2  เป็นเส้นทางจากกรุงเทพฯผ่านจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดขอนแก่น  จังหวัดอุดรธานีและสิ้นสุดที่จังหวัดหนองคาย ระยะทางถึงจังหวัดอุดรธานีประมาณ 562 กิโลเมตร โดยตัดผ่านใจกลางเทศบาลนครอุดรธานี ในชื่อถนนทหารและถนนอุดรดุษฎี
            ทางหลวงหมายเลข 22 เชื่อม ระหว่างจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสกลนครโดยสิ้นสุดที่จังหวัดนครพนม  มีระยะทางประมาณ 230กิโลเมตร  โดยเริ่มต้นจากใจกลางเทศบาลนครอุดรธานีในชื่อถนนโพศรี
ทางหลวงหมายเลข 210  เชื่อม ระหว่างจังหวัดอุดรธานี  และจังหวัดเลย  โดยแยกไปสิ้นสุดที่จังหวัดเพชรบูรณ์  มีระยะทางประมาณ 140  กิโลเมตร  โดยมีถนนเชื่อมจากเขตเทศบาลนครอุดรธานีไปยังทางหลวงเส้นนี้

            2) การคมนาคมทางอากาศ

            จังหวัดอุดรธานี  มีสนามบินพาณิชย์แห่งใหม่ซึ่งอยู่ติดกับสนามบินกองบิน 23  ของกองทัพอากาศในเขตเทศบาลนครอุดรธานี  ริมถนนอุดรธานี  -  หนองบัวลำภู